DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Presentatie van de actie en het organiserende bedrijf

De vennootschap SODEBO, S.A.S. met een kapitaal van € 12.955.694,40, ingeschreven in het handelsregister van La Roche-sur-Yon onder het nummer 547 350 249, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te ZI du District in Montaigu Vendée, hierna de « Organisator » genoemd, organiseert een actie die als doel heeft de consument een set van 5 (vijf) houten vorken toe te kennen (hierna de « prijs »), gedurende de periode van 2 november 2020 tot 2 april 2021 (hierna de « actie »).

Deelname aan deze actie impliceert de volledige aanvaarding van deze voorwaarden.

 

Artikel 2 – Doelgroep

Deelname aan de actie staat open voor iedere natuurlijke persoon die als particulier handelt en op de eerste dag van de actie meerderjarig is, en woonachtig is op het Franse vasteland (inclusief Corsica) of in België, met uitzondering van de personeelsleden van de Organisator en hun gezinsleden.

 

Artikel 3 – Procedures voor de bekendmaking van de deelnemingsvoorwaarden

Deze voorwaarden, inclusief de ddelnemingsvoorwaarden van de actie, zijn beschikbaar op de website www.sodebo.com en op schriftelijk verzoek aan SODEBO, ZI du District – 85600 Montaigu Vendée.

 

Artikel 4 – Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan de actie is niet onderworpen aan een voorafgaande aankoopverplichting. Elke deelnemer moet het inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op www.sodebo.com/vorken invullen en bevestigen. Voor geldige deelname en om de prijs te kunnen ontvangen, moet de deelnemer het formulier volledig invullen (d.w.z. naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres).

Er kan slechts één inzending per huishouden worden ingestuurd die recht geeft op toekenning van de prijs (dezelfde naam, hetzelfde postadres).

Gedurende de gehele periode van de in artikel 1 omschreven actie komen alleen de eerste 1.000 (duizend) verzoeken, die wekelijks door SODEBO worden ontvangen, in aanmerking voor ontvangst van de prijs. SODEBO informeert u per e-mail of uw aanvraag in aanmerking komt na ontvangst van het door de deelnemer geldig ingevulde formulier.

In geval een aanvraag niet in aanmerking komt (d.w.z. ontvangen na de eerste duizend wekelijkse inzendingen of in geval van een onvolledig formulier), kan de deelnemer tijdens de duur van de actie elke week een nieuwe aanvraag indienen bij SODEBO.

 

Artikel 5 – Toekenning

De prijs bestaat uit een set van 5 (vijf) houten vorken voor eenmalig gebruik ter waarde van € 2 (twee euro incl. btw).

 

Artikel 6 – Aanvaarding van de prijs

De toegekende prijs geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling, vordering, omruiling of ontvangst van enige tegenwaarde in natura of in contanten.

Indien de identiteit en/of het telefoonnummer en/of adres van de deelnemer onjuist blijkt te zijn, behoudt de organisator zich het recht voor om de verzending van de betreffende prijs te annuleren en er vrij over te beschikken.

 

Artikel 7 – Terbeschikkingstelling van de prijs – Gebruiksvoorwaarden

Zodra het aanvraagformulier correct is ingevuld en de ontvankelijkheid van de aanvraag is bevestigd, zal de deelnemer binnen een termijn van ongeveer 3 (drie) tot 6 (zes) weken de prijs van de organisator ontvangen op het in het aanvraagformulier vermelde adres.

De levering van de prijs is op eigen risico van de ontvanger. Eventuele klachten moeten daarom door de ontvanger rechtstreeks worden ingediend bij de operator die de verzending heeft afgehandeld.

De organisator wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele incidenten en/of ongevallen die zich voordoen tijdens het gebruik van de toegewezen prijs en/of de gevolgen van het gebruik daarvan. De deelnemer moet zich strikt houden aan de aanbevelingen voor gebruik die door de fabrikant van de prijs worden gedaan.

 

Artikel 8 – Fraude

De organisator kan te allen tijde de namen, voornamen, postadressen en telefoonnummers van de deelnemers controleren via alle middelen die hij nuttig acht.

De organisator kan de actie geheel of gedeeltelijk annuleren, indien blijkt dat er sprake is van fraude, in welke vorm dan ook.

In dat geval behoudt hij zich het recht voor om fraudeurs uit te sluiten van de actie, hen de prijs niet toe te kennen en/of hen te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken. Hij is echter niet aansprakelijk jegens deelnemers voor de gevolgen van eventuele fraude.

In het bijzonder zal het als fraude worden beschouwd als een deelnemer onder een of meer fictieve of van derden geleende aliassen en/of postadressen aan de actie deelneemt; elke deelnemer moet zich inschrijven en deelnemen aan de actie onder zijn of haar eigen naam en op zijn of haar enige postadres dat overeenkomt met zijn of haar hoofdverblijfplaats.

 

Artikel 9 – Bescherming

De in deze voorwaarden genoemde merken en namen blijven het exclusieve eigendom van de deposanten en genieten de bescherming van toepasselijke Franse en internationale wetten.

Elke inbreuk zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom en het wetboek van strafrecht.

 

Artikel 10 – Bescherming van persoonsgegevens

Door deel te nemen aan de actie gaat elke deelnemer ermee akkoord een aantal van zijn of haar identificatiegegevens (d.w.z. naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres) te verstrekken, die door de organisator moeten worden gebruikt voor de uitvoering en de controle van het goede verloop van de actie. Dit gebruik is toegestaan na het verkrijgen van de toestemming van elke deelnemer, zoals aangegeven op het door hem of haar ingevulde inschrijfformulier.

De gegevens van alle deelnemers worden bewaard voor de duur van de actie, vermeerderd met maximaal 2 (twee) maanden vanaf de afsluiting van de actie.

Deze gegevens worden op verzoek met overheidsautoriteiten gedeeld. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot de gegevens van de deelnemers en uitsluitend ten behoeve van het hierboven aangegeven doel.

In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving hebben de deelnemers het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Service Consommateurs van SODEBO – ZI du District – 85600 Montaigu Vendée.

Als u niet tevreden bent nadat u contact met ons hebt opgenomen, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende instantie en in beroep te gaan bij de rechter.

 

Artikel 11 – Diverse bepalingen

SODEBO kan niet aansprakelijk worden gesteld als de actie wordt geannuleerd of uitgesteld ten gevolge van overmacht of omstandigheden buiten haar wil. Onder dezelfde omstandigheden behoudt SODEBO zich het recht voor om de operatie te verkorten, te verlengen of te wijzigen.

Indien de organisator en de deelnemer(s) niet tot een minnelijke schikking kunnen komen, zal elk geschil betreffende de interpretatie en/of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden beslecht door de rechtbanken binnen de jurisdictie van het gerechtshof van Rennes. Elk geschil met betrekking tot de actie moet uitsluitend per post en in de Franse taal worden verstuurd naar: SODEBO – Service Consommateurs – ZI du District – 85600 Montaigu Vendée.

Klachten of vragen die per e-mail worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Geen enkel geschil is ontvankelijk naeen periode van 1 (één) maand na de afsluiting van de actie.

Sodebo, la liberté a du bon !